LMDSS Board of Directors

Executive Committee

President – Tonny Salisbury
July 2019 – July 2021

Vice President – Baksho Ghangas
July 2019 – July 2022

Secretary – Alena Krasko
July 2019 – July 2022

Treasurer – Al Rook-Green
July 2017 – July 2022

Board Members

Director – Helen Kelsey
July 2018 – July 2021

Director – Mary Wareham
July 2016 – July 2022

Director – Perry Demure
July 2019 – July 2022

Director –

Director –

Director –